Takarék Forint Kiváltó Hitel

Miért előnyös Önnek a Takarék Forint Kiváltó Hitel ?Amennyiben több hitele van és szeretné hiteleit összevonni vagy meglévő hitelét kedvezőbb törlesztési feltételekkel fizetni akkor igényelje a piaci kamatozású Takarék Forint Kiváltó Hitelt változó vagy 5, 10 évre rögzített kamatozással.

Milyen célokra igényelhető?


A hitel a más Hitelintézeteknél fennálló, forint devizanemű jelzálogkölcsön, személyi kölcsön, áruhitel, gépjárműhitel kiváltására használható fel.

 

Milyen devizanemben érhető el?


A Takarék Forint Kiváltó Hitel kizárólag forintban (HUF) igényelhető.

 

Mekkora összegű hitel igényelhető?
A kölcsön összege: 

 • minimum: 1.000.000,- Ft
 • maximum: 50.000.000,- Ft

 

A hitel futamideje
A kölcsön futamideje legalább 3 év, legfeljebb 30 év.

 

A hitelnyújtás általános feltételei:

 

Adósra, Adóstársra vonatkozó részletes feltételek:

 • nagykorú, cselekvőképes, fogyasztónak minősülő természetes személy, aki magyar vagy EGT állampolgár és legalább egy hitelszereplő a kölcsön futamidejének lejáratáig nem tölti be a 70. életévét;

 

 • legalább 6 hónapja állandó (bejelentett) magyarországi lakóhellyel rendelkezik,

 

 • a kiváltandó hitelügyletben jelenleg illetve a hitelkérelem benyújtását megelőző 6 hónapban nincs és nem is volt 30 napot meghaladó fizetési késedelme, tartozása, (igazolás az elmúlt 6 havi teljesített törlesztésekről)
 • Alapvetően a kiváltandó hitelben érintett szerződő feleket (adós/adóstárs/zálogkötelezett) kell bevonni a Kiváltó-hitelbe is, de ettől a Hitelintézet eltérhet azzal a feltétellel, hogy a Kiváltó-hitel Adósa mindenképp a kiváltandó hitel egyik Adósa/Adóstársa kell, hogy legyen.
 • Javasolt továbbá, hogy a kiváltandó hitel készfizető kezesei a kölcsönügyletbe adóstársként kerüljenek bevonásra.

 

Fedezetként elfogadható ingatlanok: 


A hitelügylet fedezeteként csak Magyarország területén elhelyezkedő, természetes személy tulajdonában levő per-, teher- és igénymentes, önállóan forgalomképes ingatlan szolgálhat, melynek műszaki állapota végleges és tulajdonviszonyai rendezettek.

 

A Hitelintézet hitelcéltól függetlenül egységesen az alábbiakban felsorolt típusú

ingatlanokat fogadja el fedezetként:

 

 • Lakóingatlan: 
 • Építési telek, amely belterületi és lakóingatlan építésére alkalmas, önállóan megközelíthető és a közmű csatlakozási lehetőség megoldott. 
 • Termőföld, azaz szántó, legelő, gyep, rét, és legfeljebb 10 %-ig tartalmaz egyéb, nem elfogadott besorolású ingatlanrészt (pl. erdőt) és amelynél a birtoktest minimum 1 ha
 • Tanya
 • Zártkerti területen lakóingatlanként nyilvántartott épület a földtörvény alóli mentesség igazolás esetén
 • Üdülő/nyaraló
 • Üzlet/iroda

 

További feltétel:

 

 • A Hitelintézet előírhatja Adóstárs bevonását az ügyletbe.
 • A fedezeti ingatlanra az ingatlan újjáépítési értékének megfelelő mértékű, vagyonbiztosítási szerződést kell kötni (kivéve termőföld, építési telek). Az érintett Biztosító által cégszerűen aláírva kiadott Fedezetigazolást kell a Hitelintézet rendelkezésére bocsátani a hitelbiztosítéki záradék bejegyzéséről.
 • Amennyiben van haszonélvezeti/özvegyi jog az ingatlanon, azt a folyósítást megelőzően töröltetni kell, vagy a haszonélvezeti/özvegyi jog jogosultja Adóstársként bevonásra kerül a kölcsönügyletbe.

 

Akciók
A 2017. június 30-ig befogadott és legkésőbb 2017. augusztus 31-ig szerződött ügyletek esetében a hitelintézet átvállalja a következő költségeket, díjakat:

 • az első értékbecslés díját az alapfedezetre vonatkozólag,
 • a folyósítási díjat,
 • az e-hiteles tulajdoni lap díját egy ingatlanra vonatkozóan,
 • a közokiratba foglalás díját 50 ezer forintig

 

Kamatozás feltételei:

 

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL REFERENCIAKAMATHOZ KÖTÖTT TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ FIX 5 TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ FIX 10
A kamatfelár-kamatperiódus hossza 5 év Kamatperiódus hossza 5 év Kamatperiódus hossza 10 év
Lakáscélú kiváltás esetén az ügyleti kamat mértéke: 6 havi BUBOR + 2,00% – 5,00% kamatfelár, azaz 2,22%-5,22% 
THM: 2,42%-5,46%

Lakáscélú kiváltás esetén az ügyleti kamat mértéke: 4,50%-7,50% 

THM: 4,81%-7,92%
 

Lakáscélú kiváltás esetén az ügyleti kamat mértéke: 5,25%-8,25% 

THM: 5,60%-8,73%

Egyéb célú kiváltás esetén az ügyleti kamat mértéke: 6 havi BUBOR + 3,00% – 6,00% kamatfelár, azaz 3,22%-6,22%

THM:3,46%-6,53%

Egyéb célú kiváltás esetén az ügyleti kamat mértéke: 5,75%-8,75%

THM: 6,14%-9,28%

Egyéb célú kiváltás esetén az ügyleti kamat mértéke: 6,15%-9,15%

THM: 6,57%-9,73%
 

 

Kamat/kamatfelár kedvezmények:

Feltétel Adható kamat/kamatfelár kedvezmény mértéke (százalékpont)

 

a) Rendszeres havi számlajóváírás:

 • legalább 100.000,- Ft jóváírás esetén 0,70
 • legalább 250.000,- Ft jóváírás esetén 1,20
 • legalább 400.000,- Ft jóváírás esetén 1,70

 

b) Hitelösszeg alapján:

 • 4.000.000,- Ft - 8.999.999,- Ft összeg esetén 0,50
 • legalább 9.000.000,-Ft összeg esetén 1,00

 

c) Hitelintézet saját hatáskörben: maximum 1,00

 

A kamat/kamatfelár kedvezmények új jelzáloghitel igénylése esetén érvényesek és a kamat/kamatfelár kedvezmények minden esetben a meghirdetett kamat/kamatfelár felső értékéből kerülnek levonásra.

 

A fenti kategóriák szerint adható kamat/kamatfelár kedvezmények összevonhatóak, de a kedvezmények együttes mértéke nem haladhatja meg a 3,00 százalékpontot.

A rendszeres jóváírást a hitel teljes futamideje alatt fenn kell tartani.


Jóváírásnak tekintendőek a számlára érkező átutalási tranzakciók és befizetések. Rendszeres havi jóváírás esetén az elvárt jóváírási kötelezettség akár több részletben is teljesíthető.


Nem tekintendő jóváírásnak a kamat/kamatfelár kedvezmény szempontjából: a saját számlák közötti átvezetés, lakossági betét lejáratából, betét feltörésből, illetve betéti kamat jóváírásából származó és a saját értékpapír számláról történő jóváírás.


A számlára érkező jóváírás teljesülését a Hitelintézet 3 havonta vizsgálja felül, a vizsgálat időpontját megelőző 3 hónapos időszakra, míg a késedelmes teljesítést és a fizetési számla meglétét havonta vizsgálhatja a Hitelintézet.

 

Amennyiben az Ügyfél a kamat/kamatfelár-kedvezményhez szükséges, hitelszerződésben vállalt jóváírást nem teljesíti legalább 2 hónapon keresztül, úgy a vállalt jóváíráshoz kapcsolódó kedvezményt a vizsgálatot követő első törlesztési esedékességtől elveszíti. Amennyiben az Ügyfél a következő vizsgált 3 hónapban legalább 2 hónapon keresztül újra maradéktalanul teljesíti a vállalt feltételeket, a kedvezmény a vizsgálatot követő esedékességkor visszaállításra kerül.

 

Amennyiben az Ügyfél a hitel törlesztésével legalább 90 napja bármilyen összegben késedelemben áll, vagy bármely okból a fizetési számlája megszüntetésre kerül, az összes kamat/kamatfelár kedvezményét elveszíti a vizsgálatot követő első törlesztési esedékességtől, adott esetben kamatperióduson belül. A továbbiakban a kölcsön ügyleti kamata a szerződött konstrukcióra vonatkozóan meghirdetett, a szerződésben rögzített kamat/kamatfelár felső értékére módosul. Amennyiben késedelmét az Ügyfél maradéktalanul rendezi és a fizetési számla jogviszony is fennáll, akkor a vizsgálatot követő első esedékességkor az összes, a szerződésben rögzített kamat/kamatfelár kedvezmény visszaállításra kerül, feltéve, hogy az Ügyfél a jóváírásra vonatkozó kötelezettségét is folyamatosan teljesíti.

 

A kamat/kamatfelár kedvezmény feltételeinek nem tejesítése miatt megvonása nem minősül egyoldalú szerződésmódosításnak.

 

A hitel folyósítása:


A folyósítási feltételek együttes teljesülését követően a folyósítás egy összegben történik a kiváltandó hitelt nyújtó Hitelintézet által kiállított igazoláson szereplő összegben és számlaszámra. Amennyiben a folyósítandó hitel csak egy része a kiváltandó hitel összegének (a végtörlesztendő összegnek), a különbözetet (saját erő) az Ügyfélnek a Hitelintézet rendelkezésére kell bocsátani. Több hitel egyidejű kiváltása esetén a folyósítás több részletben is történhet.

 

Törlesztés:
A kölcsön törlesztési napját az Ügyfél választhatja meg. A törlesztési nap a hónap 1. és 28. napja közötti bármely nap lehet.

 

Előtörlesztés:
Részleges vagy teljes előtörlesztésre az ügyfél bármikor jogosult.

Hirdetmények