1. Kezdőlap
 2. Lakosság
 3. Jelzálogfedezet mellett nyújtott hitelek
 4. Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK 10+10)

Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK 10+10)

Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK)

A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

A Kormány jelentős változásokat vezetett be a CSOK igénylési feltételeire vonatkozóan. A legalább 3 gyermekes (ideértve a meglévő és vállalt gyermekeket is), új lakáscélt megvalósító családok 10 millió Ft összegű CSOK-ot, és legfeljebb 10 millió Ft összegű, kedvező kamatozású kamattámogatott hitelt igényelhetnek.

 

Milyen célokra igényelhető a CSOK?

 

A CSOK az eltartott gyermekek számától függően változó összegű családi otthonteremtési támogatás, amely a következő célokra igényelhető:

 • 2008. július 01-jén, vagy azt követően kiadott építési engedéllyel(építésügyi hatósági igazolással) rendelkező új lakás építéshez,
 • 2008. július 01-jén, vagy azt követően kiadott használatbavételi engedéllyel, vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező új, lakás vásárlásához,
 • használt lakás vásárlásához,
 • meglévő lakás – a kérelem benyújtásának időpontját követően megkezdett – bővítéshez.

 

Ki után vehető igénybe a kedvezmény?

 

 • CSOK igényelhető az igénylővel közös háztartásban élő, általa eltartott és a felépített, bővített vagy megvásárolt lakásba vele együtt beköltöző vér szerinti és örökbefogadott gyermeke után. 
 • Emellett fiatal házaspárok is igényelhetik a CSOK-ot használt lakás vásárlása vagy bővítése esetén legfeljebb kettő, új lakás építése vagy vásárlása esetén legfeljebb három születendő gyermek vállalása esetén. 
 • A kedvezmény egy gyermek után csak egy alkalommal vehető igénybe, ideértve az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybevett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást is. Korábban igénybe vett, vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön esetén azonban igényelhető a korábban folyósított támogatás összegével csökkentett összegű CSOK.

 

Mekkora összegű támogatás igényelhető?


Az igénybe vehető CSOK összege kizárólag a meglévő eltartott és/vagy a vállalt gyermekek együttes számától függ* (amennyiben az épített/vásárolt/bővített lakás hasznos alapterülete eléri a jogszabályban meghatározott minimum értéket). Emellett az igényelhető összeg azon is múlik, hogy új lakást építeni, új lakást vásárolni, használt lakást vásárolni vagy bővíteni szándékozik.
Amennyiben az igénylő 2016. január 1-jét megelőzően vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe, akkor a korábban folyósított támogatással csökkentett támogatási összeg igényelhető.

 

Új lakás építése vagy vásárlása illetve használt lakás vásárlása vagy bővítése esetén a támogatási összegek:

 

Használt lakás vásárlása, illetve bővítés esetén igényelhető támogatási összegek:

 

 • Egy gyermek esetén 600 000 Ft (legalább 40 m2 hasznos alapterületű lakás esetén),
 • Két gyermek esetén 1 430 000 Ft (legalább 50 m2 hasznos alapterületű lakás esetén),
 • Három gyermek esetén 2 200 000 Ft (legalább 60 m2 hasznos alapterületű lakás esetén),
 • Négy vagy annál több gyermek esetén 2 750 000 Ft (legalább 70 m2 hasznos alapterületű lakás esetén).
  Bővítés esetén a támogatás összege nem haladhatja meg a számlákkal igazolt bekerülési költség 50%-át. Később született gyermek esetén a meglévő gyermekek számától és a lakás hasznos alapterületétől függetlenül az igényelhető támogatás mértéke gyermekenként 400 000 Ft.

 

Új lakás vásárlása és építése esetén igényelhető támogatási összegek:

 

 • Egy gyermek esetén 600 000 Ft (legalább 40 m2 hasznos alapterületű lakás vagy 70 m2 alapterületű egylakásos lakóépület esetén),
 • Két gyermek esetén 2 600 000 Ft (legalább 50 m2 hasznos alapterületű lakás vagy 80 m2 alapterületű egylakásos lakóépület esetén),
 • Három vagy több gyermek esetén 10 000 000 Ft (legalább 60 m2 hasznos alapterületű lakás vagy 90 m2 alapterületű egylakásos lakóépület esetén).

 

Új lakás vásárlása vagy építése esetén nincs lehetőség később született gyermek után járó támogatás igénylésére.

 

Személyi feltételek

A támogatás igénylésekor személyi feltételeknek is eleget kell tenni, ezek valamelyikének nem teljesülése esetén a CSOK nem igényelhető.

 

 • OEP igazolás: 180 napos (10 Millió Ft összegű támogatás igénylése esetén 2 éves) TB biztosítotti jogviszony vagy felsőoktatási intézménnyel fennálló nappali tagozatos hallgatói jogviszony legalább az egyik igénylő részéről,
 • NAV igazolás: A támogatást igénylők egyikének sem lehet az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása.
 • Megelőlegezett CSOK igénylésére – a meglévő gyermekei számától függetlenül – legfeljebb két gyermek vállalásával csak olyan házaspárok jogosultak, ahol a kérelem beadásának pillanatában legalább az egyik fél még nem töltötte be a 40. életévét.
 • Erkölcsi bizonyítvány: az igénylőnek és házastársának erkölcsi bizonyítvány bemutatásával igazolnia kell, hogy a Rendeletben meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőjogi felelősségét a bíróság a bűncselekmény miatt nem állapította meg, vagy büntetőjogi felelősségét a bíróság megállapította, de a CSOK igénylésének időpontjában az igénylő és házastársa e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.
 • a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül nem kötelezték az igénylőt a korábban igénybevett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön visszafizetésére,

 

Egyéb feltételek

 

A lakás vételárára vonatkozó előírás

 

 • Új lakás vásárlása esetén nincs előírás.
 • A használt lakás vételára legfeljebb 35 Millió Ft, és legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.

 

Kötelező tulajdonszerzési elvárások a támogatással érintett ingatlanban

 

Új lakás építése, új lakás vásárlása, használt lakás vásárlása esetén a támogatással érintett ingatlanban csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont, házastársak és élettársak esetén mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie. Bővítés esetén a támogatott személyeknek a támogatással érintett ingatlanban legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie, házastársak és élettársak esetén mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.

 

Többlet ingatlan tulajdon

 

 • Használt lakás vásárlása vagy bővítése esetén az igénylőnek legfeljebb 50%-os tulajdoni hányada lehet másik lakásban (ide nem értve pl. hétvégi ház, üdülő, telek, tanya, gyümölcsös, valamint lakáscsere esetén a csereszerződés tárgyát képező, bővítés esetén pedig a bővíteni kívánt lakás). Kivételt képez, ha az igénylő lakástulajdona – a tulajdoni hányad mértékétől függetlenül – haszonélvezettel terhelt. 
 • Új lakás építése vagy új lakás vásárlása esetén a jogszabály nem tartalmaz korlátozást a többlet ingatlanokra vonatkozóan.

 

Számlabenyújtási kötelezettség

 

 • Építés/bővítés esetén a bekerülési költség legalább 70%-áról, új lakás vásárlása esetén a vételár 100%-áról számlát kell bemutatni.
 • Félkész lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződéssel vagy számlával igazolt, vagy ennek hiányában a hitelintézet által megállapított telekárral csökkentett vételár 70%-a erejéig az előző építtető nevére vagy – amennyiben az előző építtető gazdálkodó szervezet – a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlákat kell bemutatni.
 • Új lakás építése esetén az építési engedély kiadását legfeljebb 6 hónappal megelőzően, bővítés esetén a CSOK iránti kérelem benyújtását követően kiállított számla fogadható csak el.

 

Lakhatási igények feltételei

 

A komfortfokozatok megléte már nem előírás, de a támogatással érintett lakásnak – az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján – a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lennie. Bővítés esetén a bővítést követően az igénylő és a vele együttköltözők lakhatási körülményeinek javulnia kell.

 

Milyen külön szabályok vonatkoznak a CSOK 10+10-re?

 

A három vagy több gyermeket nevelő házaspár, élettársak vagy egyedülálló személy, valamint a három gyermeket vállaló fiatal házaspár új lakás építése vagy új lakás vásárlása esetén a 10 millió Ft vissza nem térítendő támogatás mellé kedvezményes kamatozású, legfeljebb 10 millió Ft összegű Otthonteremtési kamattámogatott hitelt igényelhet. A kamattámogatott hitel 5 éves kamatperiódussal igényelhető, a kamattámogatás időtartama 25 év.

 

 • A vállalt gyermekek teljesítésére biztosított határidő 10 év.
 • Amennyiben a vállalt gyermekek az előírt határidőig nem születnek meg, az igénybevett támogatást a jegybanki alapkamat ötszörösével növelten kell visszafizetni.

 

A teljes, 10 millió Ft összegű CSOK mellé kedvezményes kamatozású, legfeljebb 10 millió Ft összegű Otthonteremtési kamattámogatott hitel igényelhető. A kamattámogatott hitel 5 éves kamatperiódussal igényelhető, a kamattámogatás időtartama 25 év.

 

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy jelen tájékoztató nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. Kérjük, a részletekről tájékozódjon a Takarék fiókjaiban, a www.koronatakarek.hu honlapon közzétett dokumentumokból és Hirdetményből valamint a 06 20 582 22 20 információs vonalon. További információért forduljon a Felsőzsolca Takarék munkatársaihoz, vagy keresse fel a www.kormany.hu honlapot.

 

LÉK: a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet szerint
LÉT: a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII.6.) Korm. rendelet 2015.06.30-ig hatályos rendelkezései szerint
CSOK: a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII.6.) Korm. rendelet 2015.07.01-től hatályos rendelkezései szerint.

 

                                                                                                            Érvényes: 2017. február 01-től

 

                                                                    Díjak

 

Megnevezés Mértéke Esedékessége
Bírálati díj 1,5 %, max 30.000.-Ft * felmerüléskor
Helyszíni szemle díja 20.000.-Ft felmerüléskor
TAKARNET-ről lekért tulajdoni lap díja 5.000.-Ft/db felmerüléskor

 

Költségek

 

Megnevezés Mértéke Esedékessége
Ingatlan értékbecslés költsége (ingatlanonként) értékbecslő által számlázott összeg a kölcsönigénylés benyújtásakor
E-hiteles térképmásolat költsége 3.000.-Ft/db felmerüléskor
Földhivatal részére fizetendő ingatlan nyilvántartási költségek (jelzálogjog bejegyzése, vételi jog, törlése, jelzálogjog törlése) tényleges földhivatali eljárás költsége felmerüléskor
Biztosítás költsége (vagyonbiztosítás és hitelfedezeti életbiztosítás) biztosító által meghatározott összeg felmerüléskor

 

 * 69. § (9) Ha az igénylő családi otthonteremtési kedvezményt igényel, az igénylő ugyanazon hitelintézetnél egyidejűleg nyújthatja be az adó-visszatérítési támogatás és a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelmét és a magasabb összegű támogatásra vonatkozó, a 36. § (3) bekezdése alapján számított, az értékbecslés és a helyszíni szemle díját nem tartalmazó, legfeljebb 30 ezer forint bírálati díjat köteles megfizetni.
Amennyiben a CSOK mellé a Hitelintézettől hitelt is igényel, akkor a Bírálati díj 0.- Ft.

 

Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel

 

 

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel

 

Érvényes: 2017. március 01-től

Termékkódok: LT10P10501
A kölcsön összege: 1.000.000,- Ft – 10.000.000,- Ft
A kölcsön futamideje: 60 hónap – 300 hónap
Referencia-kamatláb: ÁKKH
Kamatfelár: ÁKKH*0,3+3%
Kamattámogatás: ÁKKH*1,3
Kamat összesen: 3%
Kamatfelár-változtatási mutató: nincs
Kamatkedvezmények: nincs


Jutalékok, díjak és költségek:

 

                                                                      Jutalékok

Megnevezés Mértéke Esedékessége
Hitelfolyósítási jutalék 1 %, min 3.000.-Ft, max 200.000.-Ft folyósításkor

 

                                                                         Díjak

Megnevezés Mértéke Esedékessége
Rendkívüli ügyintézési díj (Bankinformáció, fedezetigazolás, kivonatmásolás stb.) 3.000.-Ft felmerüléskor
Előtörlesztés díja
 • jelzálog fedezettel nyújtott kölcsönök esetén
 • jelzáloglevéllel finanszírozott hitel esetén
Az előtörlesztett tőketartozás
1,5 %-a
2 %-a
teljesítéskor
Mentes az előtörlesztés díjfizetés alól:
 • ügyfélkapcsolat fennmaradása esetén, ismételt hitelfelvétel alapján (adósságrendező hitel)
 • jogszabály alapján mentes kölcsönök
 • ha az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történik
   
Rendelkezésre tartás díja 1,5 % felmerüléskor
Adós, adóstárs, kezes felszólítás díja 1.000.-Ft/levél felmerüléskor
Hitelfelmondás díja
(adós, adóstárs, kezes)
2.000.-Ft/levél + közjegyzői költség felmerüléskor
Helyszíni szemle díja 18.750.-Ft felmerüléskor
SMS felszólítási díj 100.-Ft/db felmerüléskor
Ügyvédi felszólítás díja 1.500.-Ft/levél felmerüléskor
TAKARNET-ről lekért tulajdoni lap díja 5.000.-Ft/db felmerüléskor
Központi Hitelinformációs Rendszerből ügyfél-lekérdezésenként felszámított díj 1.000.-Ft felmerüléskor
Biztosíték felülvizsgálati díja 10.000.-Ft/db felmerüléskor

 

                                                                    Költségek

 

Megnevezés Mértéke Esedékessége
Ingatlan értékbecslés költsége (ingatlanonként) értékbecslő által számlázott összeg a kölcsönigénylés benyújtásakor
E-hiteles térképmásolat költsége 3.000.-Ft/db felmerüléskor
Földhivatal részére fizetendő ingatlan nyilvántartási költségek (jelzálogjog bejegyzése, vételi jog, törlése, jelzálogjog törlése) tényleges földhivatali eljárás költsége felmerüléskor
Közjegyzői okirat költsége közjegyző által számlázott összeg felmerüléskor
Biztosítás költsége (vagyonbiztosítás és hitelfedezeti életbiztosítás) biztosító által meghatározott összeg felmerüléskor

 

 

                                                             Késedelmi kamatok

 

Tőke késedelmi kamata 6 % felmerüléskor
Kamat késedelmi kamata 6 % felmerüléskor

 

Kedvezmények:


A Hitelintézet ügyletenként az alábbi induló díjak megfizetését vállalja feltételesen az ügyfél helyett vagy téríti vissza a folyósítást követően az ügyfél részére 2017. február 01. napjától visszavonásig, amennyiben legkésőbb 2017. március 31-ig hiánytalanul benyújtják kérelmüket és 2017. május 31-ig a hitelszerződés megkötésre kerül:

 • egyszeri folyósítási díj: 1%,
 • egy ingatlanra vonatkozóan az első értékbecslés díja folyósítást követően visszajár
 • egyoldalú vagy kétoldalú kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozat közokiratba foglalásának közjegyzői költsége 50.000.-Ft-ig átvállalásra kerül
 • tulajdoni lapok és térképmásolat lekérdezésének költsége az alapfedezetre (1 ingatlan) vonatkozóan, amennyiben azt az ügyfél a Hitelintézetnél kéri le a TakarNeten keresztül.


Reprezentatív példa:


Az alábbi példával prezentáljuk a Hitelintézetnél igényelt kölcsönre vonatkozó kondíciókat, a Hirdetmény készítésekor érvényes referencia kamat és kamatfelár mértéket, valamint egyenletes havi törlesztést figyelembe véve:
Fedezet a jelzáloghitel fedezeteként bevont ingatlan(ok)ra jelzálogjog kerül bejegyzésre
Hitelkamat típusa változó kamatozás
Hitel összege 5 000 000 Ft
Hitel devizaneme HUF
Hitel futamideje 20 év
Törlesztőrészletek száma 240 db
Hitelkamatláb mértéke 3%
THM (Teljes Hiteldíj Mutató) 3,22%
Törlesztőrészlet összege 27 771 Ft / hó
A fogyasztó által fizetendő teljes összeg 6 735 251 Ft
A hitel teljes díja 1 735 251 Ft
A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. A THM értéke 5 millió forint összegű 20 éves futamidejű kölcsönre vonatkozóan, valamint az alábbi járulékos szolgáltatás adott termékre vonatkozó alábbi költségének figyelembe vételével kerültek meghatározásra:

 • Jelzálogbejegyzés és törlés költsége: 19.200.-Ft
 • Számlavezetés havi díja: 255.-Ft/hó
 • Hitelhez kapcsolódó elektronikus átutalás díja: 16.500.-Ft
 • Biztosítás havi díja: 1.000.-Ft
 • KHR lekérdezés díja: 1.000.-Ft
 • Helyszíni szemle díja: 18.750.-Ft
  A feltételek változása esetén a THM mértéke módosulhat!
  Tájékoztatjuk, hogy a hitel fedezete ingatlanra bejegyzett jelzálogjog. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A fedezetül bevont ingatlanra érvényes vagyonbiztosítás megkötése vagy megléte szükséges.
  által fizetendő kamatnak.
Hirdetmények